|| 10tips.no || Forside || PhD-Prosjektet || Forskning || Offentlige dokumenter || Engelsk ||


MENY

10tips.no

Forside

Om PhD-prosjektet

Info til foresatte

Pilotstudie

Siden er under konstruksjon februar 2022. Versjon 1 er klar innen 1.mai 2022

Presentasjon av PhD-prosjekt av Øystein Nybøe 2021-2024, UiS

Analyse av lærer-elev interaksjoner i grunnskolen.
- En case studie

Forskningsspørsmål og formål med studien
Denne studien undersøker kvaliteter i mellommenneskelige interaksjoner innenfor lærer-elev relasjonen i grunnskolen. Prosjektet har som formål å studere hvordan lærer-elev interaksjoner i læringsmiljøet framtrer og kan bli identifisert og forstått i lys av anerkjennelsesteori. Prosjektet søker å svare på følgende spørsmål:
1) Hvordan kan lærer-elev interaksjoner bli beskrevet og forstått, og …
2) Hvordan kan anerkjennelsesteori bidra til forståelse av lærer-elev interaksjoner?

Læreres profesjonelle utvikling er et stort felt som strekker seg fra krav og forventninger om resultater utenfra, mål for skoleutvikling og kontekstuelle profesjonelle læringsbehov for lærere (Fairman et al., 2020). Denne studien fokuserer på læreres kunnskaper og praksis I forhold til elevers utvikling gjennom lærere og elevers mellommenneskelige interaksjoner.
Forskning antyder at læreren er den mest betydningsfulle enkeltfaktoren for elevers måloppnåelse i skolen, både sosialt og faglig (Hattie, 2009; Marzano et al., 2003).
I tillegg til faktorer som dreier seg om læreres jobbtilfredshet, utholdenhet eller utbrenthet, er lærer-elev interaksjoner antatt å ha sammenhenger med elevers måloppnåelse i skolen (Fiegener & Adams, 2022; Wong et al., 2017).
Likevel, lærer-elev interaksjoners natur, interaksjonenes iboende kvaliteter og hvordan de kan forstås og praktiseres er ikke fullt ut utforsket.

Metode
Denne studien følger en kvalitativ metodisk tilnærming, designet som en case-studie (Yin, 2018) innenfor et fenomenologisk perspektiv (Husserl, 1999).

Casen er lærer-elev interaksjoner i et klasserom på mellomtrinnet. Forskeren vil delta i klasserommet hver dag over en periode på 8 uker (hovedstudien) som deltakende observatør. Det vil bli gjort datainnsamlinger i form av felt notater, intervjuer, uformelle samtaler, og lyd- og videoopptak. Bruk av video bidrar til dokumentasjon av konkrete lærer-elev interaksjoner som setter forskeren i stand til å observere grundig både verbal og nonverbal kommunikasjon. I tillegg kan deltakerne se gjennom filmsekvenser og forklare sin subjektive fortolkning av situasjoner der lærer-elev interaksjoner foregår. Dette kan være et viktig bidrag i å skape forståelse av interaksjonene fra deltakerperspektivet (Malva et al., 2021). Metodene har til hensikt å frambringe data som kan bidra til å svare på forskningsspørsmålene om konkrete beskrivelser av lærer-elev interaksjoner samt å konstruere subjekt-orienterte perspektiver på interaksjonene og mulige meninger og konsekvenser av disse interaksjonene. Konstruksjon av rike beskrivelser vil etterstrebes (Korstjens & Moser, 2018). Et stort utvalg av rike og "tykke" beskrivelser kan styrke studiens troverdighet (Creswell & Miller, 2000).

Litteratur
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory Into Practice, 39(3), 124-130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2
Fairman, J. C., Smith, D. J., Pullen, P. C., & Lebel, S. J. (2020). The challenge of keeping teacher professional development relevant. Professional Development in Education, 1-13. https://doi.org/10.1080/19415257.2020.1827010
Fiegener, A. M., & Adams, C. M. (2022). Instructional Program Coherence, Teacher Intent to Leave, and the Mediating Role of Teacher Psychological Needs. Leadership and Policy in Schools, 1-22. https://doi.org/10.1080/15700763.2021.2022164
Graham, A., Thomas, N., Anderson, D. L., White, N. E., Simmons, C. A., Powell, M. A., & Fitzgerald, R. (2014). Wellbeing in schools: Research project: improving approaches to wellbeing in schools: what role does recognition play? Executive summary [Application/pdf]. Centre for Children and Young People, Southern Cross University. https://doi.org/10.4226/47/58EAED4C09218
Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge.
Honneth, A. (1995). The struggle for recognition: The moral grammar of social conflicts (J. Anderson, Trans.; Reprinted). Polity Press.
Husserl, E. (1999). Collected works / Edmund Husserl. [Volume] 8. The idea of phenomenology. Kluwer.
Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. European Journal of General Practice, 24(1), 120-124. https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092
Malva, L., Leijen, Ä., & Arcidiacono, F. (2021). Identifying teachers' general pedagogical knowledge: A video stimulated recall study. Educational Studies, 1-26. https://doi.org/10.1080/03055698.2021.1873738
Marzano, R. J., Marzano, J. S., & Pickering, D. (2003). Classroom management that works: Research-based strategies for every teacher. Association for Supervision and Curriculum Development.
Pianta, R. C. (2006). Classroom Management and Relationships Between Children and Teachers: Implications for Research and Practice. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues (pp. 685-709). Lawrence Erlbaum Associates.
Säljö, R. (2016). Læring en introduksjon til perspektiver og metaforer (I. C. Goveia, Trans.). Cappelen Damm akademisk.
Taylor, C., Habermas, J., Appiah, K. A., Rockefeller, S. C., Walzer, M., & Wolf, S. (1994). Multiculturalism: Examining the politics of recognition (A. Gutmann, Ed.). Princeton University Press.
Wong, V. W., Ruble, L. A., Yu, Y., & McGrew, J. H. (2017). Too Stressed to Teach? Teaching Quality, Student Engagement, and IEP Outcomes. Exceptional Children, 83(4), 412-427. https://doi.org/10.1177/0014402917690729
Wubbels, T., Brekelmans, M., den Brok, P., & Tartwijk, J. van. (2006). An Interpersonal Perspective on Classroom Management in Secondary Classrooms in the Netherlands. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues. Lawrence Erlbaum Associates.
Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th Edition). SAGE Publications.