|| 10tips.no || Forside || PhD-Prosjektet || Forskning || Offentlige dokumenter || Engelsk ||


MENY

10tips.no

Forside

Om PhD-prosjektet

Info til foresatte

Pilotstudie

Siden er under konstruksjon februar 2022. Versjon 1 er klar innen 1.mai 2022

Presentasjon av PhD-prosjekt av Øystein Nybøe 2021-2024, UiS

Analyse av lærer-elev interaksjoner i grunnskolen.
- En case studie

Alle foresatte til elever i case-klassen mottar et skriftlig informasjonsskriv som de bes lese gjennom og returnere med samtykke på følgende punkter

- at barnet kan få delta ved deltakende observasjon av lærer-elev interaksjoner
- at kan barnet kan delta ved filming av lærer-elev interaksjoner
- at barnet kan delta i gruppeintervju sammen med andre elever


Hva innebærer det at ditt barn deltar?
For å studere lærer-elev interaksjoner vil jeg gjennomføre et feltarbeid hvor deltakende observasjon, intervju, fokusgruppeintervju og film er sentrale metoder. Deltakende observasjon innebærer at jeg i noen situasjoner kan være tett på interaksjoner og arbeidet som foregår i klassen, mens jeg andre ganger kan trekke meg tilbake og være observatør på avstand. Jeg skal ikke gripe inn i lærers eller klassens arbeid, men kan brukes som en ressurs dersom lærer ønsker det.

Hvis du velger at barnet ditt deltar i prosjektet, innebærer det at:

  • Barnet kan bli observert i aktiviteter i klassen og andre områder som gang og friminutt.
  • Barnet kan bli filmet i klassen og i samspill med andre elever og lærer
  • Barnet kan bli spurt om å delta i et gruppeintervju der elevene får fortelle om sine tanker og erfaringer rundt det samspillet som skjer mellom lærer og elev på et generelt grunnlag. Situasjoner der enkeltelever kan gjenkjennes vil ikke bli spurt om. Det vil bli gjort film og lydopptak av gruppeintervjuet for å unngå å miste det som blir sagt. Alle elevene som deltar vil bli anonymisert i datamaterialet slik at ingen kan kjenne igjen eleven som uttalte seg.
Feltarbeidet (hovedstudien) vil vare fra seks til åtte uker der jeg deltar i store deler av klassens aktiviteter hver dag. En pilotstudie på to uker vil gjennomføres våren 2022 mens hovedstudien vil gjennomføres høsten 2022 (eller tidligere om mulig).
Den første uken vil i hovedsak dreie seg om å bli kjent med klassen, observere, gjennomføre første lærerintervju og ta notater. Den første dagen vil jeg informere elevene om hvorfor jeg er i klassen, hva min rolle er og hvordan de kan forholde seg til meg. Eget informasjonsskriv sendes til foresatte som også må gi sitt samtykke da elever vil bli observert, filmet og delta i frivillig fokusgruppeintervju. Foresatte kan også få se intervjuguide som skal brukes i fokusgruppeintervju dersom de ønsker det.

All informasjon som samles inn enten via film, lydopptak eller notater vil lagres på en kryptert harddisk uten nett-tilgang og anonymiseres fortløpende. Dette kan være informasjon som kjønn, muntlige uttalelser, non-verbale uttrykk og type undervisningsaktivitet.

Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger at ditt barn deltar, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg eller ditt barn hvis dere ikke vil delta eller senere velger å trekke dere. Det vil bli tilrettelagt for eventuelle elever/ansatte som ikke ønsker å delta i prosjektet, på en slik måte at disse på ingen måte skal bli skadelidende eller bli holdt utenfor det som skjer i undervisningen.

Ditt personvern - hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Jeg vil bare bruke opplysningene om barnet til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

  • Det vil kun være jeg, og veilederne som vil ha tilgang til materialet.
  • Feltnotater, film- og lydopptak blir lagret på en kryptert harddisk tilhørende Universitetet i Stavanger. Denne vil ikke være tilknyttet nettverk og vil kun være tilgjengelig for meg som forsker samt veilederne.
  • Transkripsjoner vil gjøres på en bærbar PC tilhørende Universitetet og overføres hver dag til kryptert harddisk. Navn og kontaktopplysninger vil jeg erstatte med en kode som lagres på en passordbeskyttet minnepenn separat fra den krypterte harddisken. Minnepennen vil oppbevares i innelåst skap.
Deltakerne vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjoner, men deltakeren selv vil kunne kjenne igjen egne utsagn selv om disse er anonymiserte.


Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes/oppgaven er godkjent, noe som etter planen er juli 2024. Da blir alt datamaterialet slettet (film, lydopptak og personopplysninger). Anonymiserte transkripsjoner kan bli arkivert for senere forskning.

Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg, og
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Jeg behandler opplysninger om barnet basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Universitetet i Stavanger har NSD - Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

les mer ...