MUT 204
Litteratur

Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). Improving Schools, Developing Inclusion. New York: Routledge.

Ainscow, M. (2016). Collaboration as a strategy for promoting equity in education: possibilities and barriers, Journal of Professional Capital and Community, Vol. 1 Iss. 2

Elstad, E., Helstad, K. & Mausethagen, s. (2014). Profesjonsutvikling i skolen, i E.Elstad & K.Helstad (red.) Profesjonsutvikling i skolen.

Fagerlid Festøy, A. R & Haug, P. (2017). Sambandet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning i lys av inkludering, i Haug, P. (red) Spesialundervisning, innhald og funksjon.

Florian, L (2008). Special or inclusive education: future trends. British Journal of Special education, Vol. 35 No. 4.

Florian, L & Black Hawkins (2011). Exploring inclusive pedagogy. British Educational Research Journal, Vol.37, No.5.

Florian, L., Black-Hawkins, K., & Rouse, M. (2017). Achievement and Inclusion in Schools. Routledge.

Florian, L., & Spratt, J. (2013). Enacting inclusion: a framework for interrogating inclusive practice. European Journal of Special Needs Education. Vol. 28, No. 2, UK: Routledge

Florian, L., Young, K., & Rouse, M. (2010). Preparing teachers for inclusive and diverse educational environments: studying curricular reform in an initial teacher education course. International Journal of Inclusive Education.

Grimen, H (2008). Profesjon og kunnskap, i Molander, A. & Terum, L. I. (red) Profesjonsstudier, Universitetsforlaget, 3.opplag.

Hart, S. & Drummond M. J. (2014). Learning Without Limits: Constructing a Pedagogy Free from Determinist Beliefs about Ability, i Sage Handbook of Special Education.

Helgevold, N. (2014). Teaching as creating space for participation - establishing a learning community in diverse classrooms

Håstein, H. & Werner, S. (2014). Spesialpedagogikk, inkludert og tilpasset opplæring i vanlige klasser. i Buntling (red) Tilpasset opplæring - i forskning og praksis. Cappelen Damm.

Kroksmark, T (2017). Den tidløse pedagogikken, Fagbokforlaget.

Molander, A. & Terum, L.I.(2008). Profesjonsstudier - en introduksjon, i Molander, A. & Terum, L. I. (red) Profesjonsstudier, Universitetsforlaget, 3.opplag.

Mosvold, R. & Oma Ohnstad, F. (2016) Profesjonsetiske perspektiver på læreres omtaler av elever. Norsk Pedagogisk tidsskrift, 100:1

Nevøy, A. og Ohna, S. E. (2014). Spesialundervisning - bilder fra skole-Norge. En studie av spesialundervisnings dynamikk i grunnopplæringen. Rapporter fra Universitetet i Stavanger No 45.p> Pettersson, T. (2005). Med klasserommet som scene: En mikroetnografisk studie, i Postholm (red) Kvalitativ metode. En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier, Universitetsforlaget.

Säljö, R. (2018). Læring - en introduksjon til perspektiver og metaforer, Cappelen Damm Akademisk.

Wenger, E. (1999). En sosial teori om læring.